انتخاب سبز

ما اینجا راهنمای دبیران و معلمان آینده هستیم تا این مسیر را با راحتی بیشتری طی کنند. احتمالا به خوبی میدانید که انتخاب سبز نخستین مجموعه ای است که به لطف و یاری دانش آموزان و دبیران امروز توانسته به بیش از 40.000 نفر در مسیر رسیدن به رویای دبیری و معلمی کمک کند.

امروز هم اینجا هستیم تا به جای اضافه کردن باری مضاعف بر دوش شما، باری را از دوش تان برداریم.

مجوز و نماد اعتماد